ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุในรอบปีที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|