ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.หนองพันทา เรื่อง ให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาอบต.หนองพันทา

|