ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เขตเลือกตั้งที่ 5 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

|