ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต. อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

|