ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) หมู่ที่ 5

|