ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.หนองพันทา ประจำปี พ.ศ.2565

|