ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองพันทา ได้ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา