ซักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต.

|