#งานพัฒนาชุมชน เข้ารับการอบรมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ ฉบับที่1พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ

|