คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจการสภาอบต.หนองพันทา ประจำปี พ.ศ.2565

|