คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกอบต.หนองพันทา 3/2565 ลงวันที่ 4 ม.ค.65

|