คำสั่ง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.หนองพันทา 4/2565 ลว.4 ม.ค.65

|