คำสั่งแต่งตั้งรองนายกอบต.หนองพันทา 1/2565 ลงวันที่ 4 ม.ค.65

|