คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของ อบต.หนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

|