คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|