คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|