คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|