คำสั่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

|