ข้อมูลสถิติการใช้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)

|