ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. … ครั้งที่ 3

|

ข้อมูลการรับฟัง (law.go.th)