การรายงานควบคุมถภายในปี พ.ศ.2565 ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ข้อ9)

|